Laat jouw Labradoodle stralen!

De trimster voor uw doodles vacht.

Algemene voorwaarden Doodle-Ster

ALGEMENE VOORWAARDEN DOODLE-STER

Gevestigd te Op het Bergske 26, 6373 XE Landgraaf; inschrijfnummer K.v.K. nummer 66609674.

 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Doodle-Ster (“DS”) en haar klanten (“Klant”) met betrekking tot het leveren door DS van diensten aan de Kl Afwijkingen en aanvullingen van deze AV zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen DS en de Klant.
 • Eventueel door de Klant ingeroepen algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op een relatie tussen DS en de Kl Indien enige bepaling van deze AV nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze AV volledig van kracht blijven.
 • Deze AV worden van toepassing op een relatie tussen DS en de Klant, op het moment dat een overeenkomst tussen DS en de Klant tot stand komt, hetgeen het geval is op het moment van verzending door DS van een afspraakbevestiging (waarin naar deze AV is verwezen en waarin wordt aangegeven waar deze beschikbaar zijn) aan de Klant.

 ARTIKEL 2: OVEREENKOMST

 • De Klant is aan een overeenkomst voor de levering van diensten door DS gebonden, tenzij (1) de Klant binnen 5 dagen na dagtekening van de afspraakbevestiging maar voor de datum van de feitelijke afspraak per mail of schriftelijk aan DS verklaart dat hij de afspraak wenst te annuleren of wijzigen of (2) DS en de Klant in onderling overleg tot een andere afspraak komen.

 ARTIKEL 3: OFFERTES, PRIJZEN EN BETALING

 • Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van DS zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
 • De door DS gehanteerde prijzen zoals vermeld op de website doodle-ster.nl zijn inclusief omzetbelasting.
 • Betaling van door DS geleverde diensten dient te gebeuren in contanten onmiddellijk na het leveren van de dienst, dan wel, indien de dienst in overleg tussen DS en de Klant wordt gefactureerd, binnen 5 dagen na facturatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 • Indien de Klant niet tijdig betaalt, is hij in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is de Klant aan DS een rente verschuldigd van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden als volle maand aangemerkt. De Klant zal DS, na door DS in gebreke te zijn gesteld, terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal een bedrag verschuldigd zijn van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00.
 • Indien de Klant niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is DS bevoegd de nakoming van de jegens de Klant aangegane verplichtingen tot het verrichten van diensten op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gestel
 • De Klant is niet gerechtigd tot verrekening van het door de Klant aan DS verschuldigde met openstaande vorderingen van de Klant op DS.

ARTIKEL 4: DIENSTEN

 • De dienstverlening door DS vindt plaats op het adres van de Klant op een plek die door de Klant wordt aangegeven, welke plek dient te beschikken over voldoende licht en een stopcontact.
 • DS neemt de voor de dienstverlening benodigde materialen mee. De kosten van de materialen zijn begrepen in de prijs voor de dienstverlening.
 • DS houdt bij de dienstverlening waar mogelijk rekening met de wensen van de Kl Indien DS vanwege beroepsmatige overwegingen niet aan een wens van de Klant tegemoet kan komen, is DS niet verplicht deze wens uit te voeren. Indien DS en de Klant niet tot overeenstemming komen, is DS gerechtigd de dienstverlening te staken maar blijft de Klant verplicht tot betaling van de overeengekomen prijs.
 • DS zorgt na afloop van de dienstverlening voor het ordelijk opruimen van de plek waar de dienstverlening heeft plaats gevonden.

 ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID

 • DS kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen en/of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan haar grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten.
 • Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van DS – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde diensten.
 • Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is DS nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door DS gesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
 • In alle gevallen is de termijn waarbinnen DS tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 3 maanden na datum dienstverlening.
 • De Klant verliest diens rechten jegens DS en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart DS tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover de schade is ontstaan door aanwijzingen van de Klant aan DS.

ARTIKEL 6: OVERMACHT

6.1. In geval nakoming van datgene waartoe DS krachtens de met de Klant gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van DS, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van DS, is DS gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant gedurende een door DS te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Klant gehouden aan haar verplichtingen jegens DS tot aan dat moment te voldoen.

6.2.Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij DS, haar toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

6.3. In geval de Klant op enigerlei wijze tegenover DS in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Klant, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan DS verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 • Op de tussen DS en de Klant gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslist.
 • Eventuele geschillen tussen DS en de Klant zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Workshops voor thuis

Wil jij thuis ook de beste vachtverzorging aan jouw Doodle geven, maar weet je niet hoe? Met de online programma’s van Doodle-STER wordt dit een feest!

De trimster voor uw doodles vacht